ที แอคเคานท์ บริการด้านบัญชีครบวงจร

Services to Grow Your Business

บริการของเรา

บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการงานเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี 5 กลุ่มใหญ่

บริการจดทะเบียน (Registration Service)

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขห้างหุ้นส่วนและบริษัท
 • บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท
 • บริการขอเครื่องหมายการค้าและบริการ
 • บริการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออก
 • บริการจดเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

บริการจัดทำบัญชี (Accounting Service)

 • บริการจัดทำบัญชีรายเดือน / รายไตรมาส / รายปี
 • บริการจัดทำรายงานงบการเงินและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกประเภท ภายใต้มาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • บริการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริการงานประกันสังคม

 • บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • บริการยื่นแบบประกันสังคมรายเดือน
 • บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ประกันตน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลประกันสังคม

บริการงานวางระบบบัญชีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • บริการวางระบบบัญชีและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี
 • บริการวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • บริการจำหน่ายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ Express ในงานบัญชี

บริการเสริมอื่นๆ

 • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
 • การเขียนโครงการเสนอสถาบันการเงิน / วิเคราะห์โครงการวางแผนภาษีอากร
 • การตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal Audit)
 • การบริการพบเจ้าหน้าที่สรรพากร / ติดต่อหน่วยงานราชการอื่นๆ
 • จัดหาพนักงานบัญชี

ข่าวสารและสาระน่ารู้

คุณสามารถติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ เกี่ยวกับบัญชี และการทำธุรกิจได้จากแฟนเพจของเรา

Scroll to Top