เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด
ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร วางระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน
ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและการจัดการ จัดเตรียมและยื่นแบบภาษีรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน ฯลฯ

Z6K_4793_web

Our Vision วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐาน ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื่อถือ ให้ความร่วมมือภาครัฐ ยืนหยัดในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Our Mission พันธกิจ

  • พัฒนาองค์กรสู่การเป็นสำนักงานบัญชีมาตรฐาน
  • สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งด้านความรู้และทักษะในการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพบัญชี
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงาน ลูกค้า ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและพนักงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

  • เรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ มีวินัย ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี
  • ดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความพอเพียง

T ACCOUNT

Gallery

Scroll to Top