Get in touch

Contact US

ประกาศรับสมัครงาน

    ตำแหน่ง : พนักงานบริการบัญชี 3 อัตรา
    ประเภทงาน : งานประจำ
    ลักษณะงาน / หน้าที่ : 1.จัดทำบัญชีรายเดือน / รายไตรมาส / รายปีแก่ลูกค้าของบริษัท
                                         2.จัดทำรายงานงบการเงินและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้                                                 นิติบุคคลทุกประเภท ภายใต้มาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฏากร                                             เพื่อนำส่งหนาวยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
                                         3.จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
                                         4.จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
    สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม
                        2.โบนัส
                        3.ค่าคอมมิชชั่น
                        4.ค่าเดินทาง
                        5.ชุดพนักงาน
    เพศ : ชาย / หญิง     
    การศึกษา : ปริญญาตรี       สาขา : การบัญชี
    ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
    คุณสมบัติอื่นๆ : มีความขยัน,อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
                            มีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
                            มีทักษะการสื่อสารที่ดี
                            สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานได้
    เงินเดือน : 15,000 – 18,000 บาท
    ติดต่อเรา

      Scroll to Top