บริจาคของให้แก่เด็กด้อยโอกาส บ้านเด็กดี

Share on facebook
Share on print
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 พนักงานได้ร่วมกันทําบุญเลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กดอ้ ยโอกาส ณ บ้านเด็กดี อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารเพิ่มเติม

Scroll to Top